Faculty

师资力量

科研博士后
Email: chengmathcsu@163.com
研究领域:随机服务系统的动态决策优化,博弈策略分析等
科研博士后
Email: 120598143@qq.com
科研博士后
Email: majunpaper@foxmail.com
研究领域:神经网络 概率图模型 在线决策模型
科研博士后
Email: dhlbest0718@aliyun.com
科研博士后
Email: hfiyue@126.com
科研博士后
Email: daynew99@126.com
专职科研岗
Email: iamchenzheng@163.com
研究领域:金融工程 风险管理 养老金融
专职科研岗
Email: hemeng3@mail.sysu.edu.cn
专职科研岗
Email: cici89819@163.com
专职科研岗
Email: guoqw3@mail.sysu.edu.cn
科研博士后
Email: kangt3@mail2.sysu.edu.cn
专职科研岗
Email: kongxt5@mail.sysu.edu.cn
科研博士后
Email: 13093470@qq.com
科研博士后
Email: liyin57@mail.sysu.edu.cn
研究领域:金融工程与风险管理
科研博士后
Email: lijiangyan@mail.sysu.edu.cn
研究领域:媒体激励;员工持股;高管团队
专职科研岗
Email: xiaofanlai@gmail.com
科研博士后
Email: lvdiwei@mail.sysu.edu.cn
科研博士后
Email: tengfei5@mail2.sysu.edu.cn
研究领域:公司财务、公司治理
专职科研岗
Email: tjianj@sysu.edu.cn
专职科研岗
Email: tanling5@mail.sysu.edu.cn
科研博士后
Email: weizhenfeng112@163.com
科研博士后
Email: wuyao3@mail2.sysu.edu.cn
研究领域:企业数字化转型与创新,企业与消费者协同演化与价值共创
专职科研岗
Email: wangdazhongab@163.com
研究领域:市场机制设计、博弈论、信息经济学、公司金融、经济史
专职科研岗
Email: xiesj@mail.sysu.edu.cn
专职科研岗
Email: 27599027@qq.com
科研博士后
Email: zhangyameng_sdu@hotmail.com
专职科研岗
Email: zshaorui@126.com
更多